Fotoklubben Focus

Vedtægter

Love og vedtægter for Fotoklubben Focus, Silkeborg

Stiftet 2. februar 1965

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er Fotoklubben Focus – Silkeborg.
Stk. 2. Klubbens hjemsted er Silkeborg Kommune.
Stk. 3. Klubben er medlem af Selskabet for Dansk Fotografi. SDF

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Klubbens formål er:

a) at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk henseende, dels ved afholdelse af møder og foredrag, ved udflugter, fotokonkurrencer, saglig kritik, eventuelle indkøb.
b) at søge at skabe et godt venskabeligt samvær, således at også medlemmerne indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning.
c) at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i kultur- og samfundslivet.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver over 15 år, som har lyst og vilje til at arbejde for klubbens formål.
Stk. 2. Der kan løbende optages nye medlemmer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Bestyrelsen kan oprette ventelister for optagelse af nye medlemmer.
Stk. 4. Udmeldelse sker skriftlig ved henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et halvår.
Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert halvår.
Stk. 6. Ved kontingentrestance bortfalder medlemskab.
Stk. 7. Hvis et medlem skaber uro, er til gene for klubbens arbejde og virke, eller skader klubbens navn og virke, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet med øjeblikkelig virkning. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
Stk. 8. Medlemmer har Focus som primær klub i forhold til Selskabet for Dansk Fotografi og opstiller for Focus ved konkurrencer, hvor klubmedlemsskab oplyses. Bestyrelsen kan dog give dispensation fra denne regel.

 

§ 4. Brug af medlemmernes fotos

Stk.1. Focus kan efter aftale og uden vederlag bruge medlemmernes fotos på sin hjemmeside og i forbindelse med presseomtale. Ved udtrædelse af foreningen kan fotos forlanges slettet fra hjemmesiden. Fotos på hjemmesiden, der er vist som resultat af klubkonkurrence, vil dog som udgangspunkt ikke blive fjernet fra hjemmesiden.

 

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Sammen med indkaldelse fremsendes liste over den siddende bestyrelse og suppleanter med oplysning om, hvem der er på valg.

Det reviderede regnskab og budget sendes ud til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Planer for det kommende år
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand hvert ulige år
 • Valg af kasserer hvert lige år
 • Valg af menige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • I ulige år vælges 1 bestyrelsesmedlem
  • I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer
  • Hvert år vælges 2 suppleanter
  • Posterne fordeles efter stemmetal, den med færrest stemmer er 2. suppleant.
 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før den ordinære generalforsamling afholdes. Forslag som er indsendt til bestyrelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside, senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 6. Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der leder mødet. Dirigentens opgaver er at sikre at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og gældende foreningsretslige grundsætninger. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
Stk. 8. Der tages referat på generalforsamlingen, dette bringes på hjemmesiden senest 14 dage efter generalforsamlingen.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 7. Klubbens daglige ledelse

Stk. 1. Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren, og 3 medlemmer. Formanden og kasseren vælges direkte på generalforsamlingen for en 2-årig periode. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i lige år vælges 2, og i ulige år 1 medlem.
Stk. 2. Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger sekretær og billedsekretær. Bestyrelsen har til opgave, at fordele de øvrige tillidsposter, herunder webmasteren, blandt klubbens medlemmer. Den afgående bestyrelse deltager med henblik på overdragelse af opgaver.
Stk.4. Bestyrelsen kan konstituere andre klubmedlemmer til tillidsposter efter behov. Alle tillidsposter gælder frem til næste ordinære generalforsamling.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 6. Medlemmerne kan selv nedsætte arbejdsgrupper om særlige interesseområder. Medlemskab af sådanne grupper kan kun begrænses af objektive kriterier, og skal registreres af bestyrelsen.
Stk. 7. Formanden – og i dennes fravær sekretæren – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker pr. mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 8. Der udsendes referat på hjemmesiden senest 8 dage efter bestyrelsesmøde.
Stk. 9. Bestyrelsen er bemyndiget til, at foretage redaktionelle rettelser i vedtægterne.

 

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Klubbens regnskab føres af kassereren, der tillige fører klubbens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue.

 

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Klubbens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

§ 12. Ikrafttrædelse

Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen.

 

§ 13. Datering

Disse vedtægter erstatter alle klubbens tidligere vedtægter.
Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 25.02.2016, ændret 28.04.2016 på ekstraordinær generalforsamling.

På generalforsamling den 23. februar 2023 er vedtaget ændring af § 3, stk. 2, § 4, stk. 1, og § 5, stk. 2. Ændringer er foretaget i henhold hertil.